Dyrsku'n 8.-10. september 2023

Klikk her for å kjøpe billetter

Frå dømminga på husdyrtevlinga på Dyrsku'n

Utstillingsreglar storfe

Dyrsku’n Arrangement AS har fastsett dette utstillingsreglementet for storfeutstillinga på Dyrsku’n.

KU-UTSTILLING

 1. Krav til premiegrad for alle raser
 • 1.premie 8,0 for kropp og bein og 4,0 for jur
 • 2.premie 7,0 for kropp og bein og 3,0 for jur
 • 3.premie 6,0 for kropp og bein og 2,0 for jur
 • Alle utstillarar av ku får deltakarpremie og diplom
 • 1. og 2. premiekyr får i tillegg sølvskei
 1. Krav til besetningen
 • Besetninga må vere med i ku-kontrollen. (Gjeld ikkje dei gamle norske storfe-rasane).
 • Vi tillet berre besetningar med grøn BRSV/BCoV status
 • Det skal vere gjennomført klauvskjæring i besetninga siste året, og det skal ikkje vere registrert Digital Dermatitt siste året
 1. Dyra blir ikkje dømde om ikkje desse krava blir fulgt:
 • Dei dyra som stiller, må ha seminokse eller stambokført gardsokse som far og vere av mjølkerase
 • Det vert ikkje stilt krav til avlsverdi, og kyr med tomme jur vil bli dømde
 • Alle kyr skal mjølkast om morgonen på utstillingsdagen
 • Sjuke kyr dømmast ikkje
 • Alle dyr må vere rett merka i begge øyra og innmeldt i merkeregisteret
 1. Utstillingsmodell
 • Dyra blir delt inn i grupper, fordelt på rase og talet på kalvingar
 • Alle dyr i gruppa blir ståande til alle er blitt dømd, og det blir delt ut deltakarpremie til alle
 • Det bør vere ein person frå raselaget som pratar i mikrofonen når «deira» rase blir dømt
 • Dei staselegaste kyrne frå gruppene blir samla for kåring av rasens gjevaste ku
 1. Kåring av beste ku
 • Når ein skal kåre utstillingas beste ku, blir alle 1. premiekyr /storferasens gjevaste ku samla i ringen
 • Ein dommar frå kvar rase sett opp ei rangering. Den enkelte dommar kan ikkje røyste på «sin» rase. Avrøystinga skjer ved at dommarane avgjer stemmeteikn for kvart enkelt dyr

KALVEMØNSTRING

 • Kalvemønstringa er etter at kyra er dømt på fredag
 • Kalven må vere 1-6 månaders kvige- eller oksekalv, og utstillar må vere mellom 5 og 15 år gammal
 • Kalv og mønstrar delast inn i 2 grupper etter alder på mønstrar
 • Vi går bort frå dommarskjema
 • Kvar gruppe er inne i ringen ca. 20 min. og dommarane rangerer etter utsjånad på kalven, og samspel mellom kalv og mønstrar. Det vil bli vektlagt at mønstrar er velkledd

KUMØNSTRING

 • Mønstrar må vere fylt 13 år og dyret som mønstrast kan være ku eller kvige over 6 mnd. gammal
 • Vi går bort frå dommarskjema. Det dømmast kun etter styling og handtering
 • Mønstrar må kunne stille ku i open stilling. Vert det stilt med ei kvige, må den kunne stillast i lukka stilling
 • Alle ekvipasjane er inne i ringen samtidig. Dommarane plukkar så ut ein og ein og står til slutt att med 5 ekvipasjar i ein finale
 • Dei ekvipasjane som ikkje kjem til finalen, trekker ut til sida i ringen og er med heilt til slutt
 • For å skilje finalistane, kan det vere aktuelt å bytte dyr
 • Det oppmodast til at deltakarane også stiller kua i eksteriørtevlinga tidlegare på dagen