Dyrsku'n 9.-11. september 2022

Klikk her for å kjøpe billetter

Du finn trygg, norsk, lokalprodusera mat laga med kjærleik på Dyrsku'n.

Velkommen som matutstillar

Dyrsku’n har ein unik posisjon som handelsarena, bygd opp gjennom over 150 år. Vi arbeider for å legge forholda godt til rette for våre utstillarar. Tilbakemeldingane frå våre utstillarar er svært positive både når det gjeld omsetning, marknadsføringsverdi og det å bygge nettverk og knytte kontaktar. Det er derfor ei glede å invitere matprodusentar til å søke om plass i Matkvartalet.

5 gode grunnar til å vere utstillar på Dyrsku’n:
• 50% av Dyrsku-publikummet kjem for å kjøpe og smake på spesielle matprodukt
• 66% av Dyrsku-publikummet forbind Dyrsku’n med mat
• 9 av 10 handlar på Dyrsku’n
• Over 80% av utstillarane kjem tilbake år etter år
• Over 90% av utstillarane er fornøgd med gjennomføringa av arrangementet
(tal basera på spørjeundersøking utført av CPM Scandinavia)

Matlyst Dyrsku’n

Interessa for mat, og ikkje minst kunnskap og kjennskap til maten sitt opphav, er større enn nokon gong.

Matlyst Dyrsku’n er ein kunnskapsformidlar innan landbruk og mat, med mål om å auke kunnskap og bevisstgjering rundt mat hjå publikum. Med sine lange tradisjonar som handels- og marknadsplass både når det gjeld dyr og mat har Dyrsku’n ein unik moglegheit til å vere ein formidlar av heile reisa frå jord til bord.

Blant årets utstillarar ventes opp mot 100 ulike aktørar, både nye og dei med lang fartstid på Dyrsku’n. Alle er dei handplukka av arrangøren for å skape breidde og rett kvalitet på messa.

Gjennom aktivitetar og demonstrasjonar både i Matkvartalet og på Sterke Nils-tunet, vil vi formidle matkunnskap, inspirere og bevisstgjere våre gjester.

Profilering av lokalmatprodukt i Lokalmat-kjøkkenet og Ølbaren

Dyrsku’n ynskjer å løfte fram lokalmat-produsentar som er utstillarar på Dyrsku’n, ved å bruke utvalte produkt frå produsentane i menyar i Lokalmat-kjøkkenet og til ølsmakinga. På denne måten vil utstillarane få ein sjanse til å få profilert produkta og verksemda si på ein god måte.

Det blir lagt ned eit grundig arbeid med rettane til Lokalmat-kjøkkenet, så fort påmeldingsfristen for Dyrsku’n er ute, startar planlegginga av menyar basera på produkta frå utstillarane. På Lokalmat-kjøkkenet vil vi formidle matglede, matkunnskap og inspirere til bruk av lokalmat gjennom aktivitetar med gjestekokkar og prisvinnarar.

Årets matprodukt

Kvart år er det kåring av årets matprodukt. Prisen skal inspirere til kreativitet innan produktutvikling basera på lokale råvarer og tradisjonar. Vinnaren får ein pengepremie, omtale på våre digitale flater og diplom, i tillegg til gratis standplass i Lokalmat-teltet på Dyrsku’n påfølgjande år.

Landbrukshallen

Presentasjon av matprodukt frå samvirkebedriftene Tine, Nortura og Prior.

Møt landbruket – teltet

Debatt- og foredragsarena med aktuelle tema innan mat og landbruk

Sterke Nils-tunet

Her kan du oppleve gardsdrift og matproduksjon på gamalt vis.

Om stand og standprisar

I Matkvartalet inviterer vi utstillarar som sel lokalmatprodukt, og som oppfyller kriteria vi har satt. Vi har både ute- og innestandar i Matkvartalet.
Innestandar i det store Matteltet er inndelt i standar på om lag 8-9 m2, og prisen pr. modul er kr 5 500,- eks. mva.

Utestandar i Matkvartalet blir berekna etter lengda på fronten, og pris pr. frontmeter er kr 950,- eks. mva.

For sal av serveringsmat er det 16 % provisjon av omsetninga, dette må dokumenterast for arrangør.

Påmeldingsavgift pr. stand er kr 950,- eks. mva.

Påmeldingsavgift vert fakturert når søknaden din er registrert. Dersom faktura ikkje blir betala innan frista, vil søknaden din bli sett på venteliste. Avgifta er å rekne som eit administrasjonsgebyr, og blir ikkje refundera sjølv om du ikkje blir tildela ein standplass.

Alle utstillarar som sel eller lagar mat på Dyrsku’n må melde inn utsalet til Mattilsynet. Skjema og retningslinjer finn du på Mattilsynet sine heimesider.

www.mattilsynet.no

Søknadsfrist 1. februar

Tildelinga av standplassar startar opp fortløpande etter at søknadsfristen har gått ut. Informasjon om plasstildeling blir sendt ut så snart dette er klart, seinast innan utgangen av mars.

Søknader som kjem inn etter fristen, blir sett på venteliste til den fyrste tildelinga er ferdig. Det er mogleg for fleire utstillarar å dele ein stand. For å få alle med på utstillarlista, må hovudsøkaren legge inn dei andre utstillar-namna i sitt søknadsskjema.

Kriteriar Matlyst

Det er ynskjeleg for deltaking at produkta er hausta, avla, fanga, sylta, baka, røykt eller på anna måte foredla av seljar.

Vi ynskjer at kunden skal få historia bak maten. Produkta som blir selde, bør derfor ha ei informasjonstavle som viser kva produkta inneheld og kvar dei kjem frå.

Det er sterkt ynskjeleg at produsenten sjølv står for salet. Det er og ynskjeleg at andre som sel produkta har vore ein del av produksjonen og har kunnskap om produkta dei sel.

Det vil vere høve til å selje produkt som er relatera til matprodukta de sel. Om de t.d. sel bakevarer vil det vere mogleg å ha ei oppskriftsbok med relasjonar til produkta for sal.

Seljaren pliktar å følgje alle pålegg og retningslinjer frå Mattilsynet. Deltakaren må kunne legge fram ei stadfesting på at produkta er godkjende.

Dyrsku’n ynskjer at våre kundar skal finne produkt av høg kvalitet i Lokalmatteltet/Matkvartalet.
Det er to forskjellige typer standleige i lokalmatteltet/Matkvartalet. Det vil vere ei fast avgift for dei som sel emballera matprodukt. For dei som sel serveringsmat (til dømes burgar, is, kaker, osb), vil det vere 16% provisjon eks. mva. av omsetnaden. Dette må dokumenterast for arrangør. Vi vil be om kopi av sladrerull frå kasseapparat eller godkjent rekneskapsoppsett.

Velkommen som søkjer til Matlyst Dyrsku’n!