Ammekua i et klimaperspektiv

TYR ønsker å ta del i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser fra landbruket. Derfor engasjerer organisasjonen seg på flere områder.

06.12.2021
Beste dyr av Highland Cattle

Tekst: TYR

Foto: Dyrsku’n

 

Bidrag gjennom avl

TYR har ansvaret for det nasjonale avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Målrettet avl gjennom mange år har gitt ei ammeku som  har et stort opptak av og god utnyttelse av grovfôr. God helse, høy tilvekst og god funksjonalitet er også egenskaper vi legger vekt på i avlsmålet til de ulike kjøttferasene.

Seleksjon gjøres gjennom avkom fra gode kombinasjoner samt testing av de beste oksene på TYRs testingstasjon på Staur i Stange kommune. Her testes dyra for grovfôropptak, grovfôrutnyttelse, helse og funksjonalitet. De beste av de beste går videre til seminproduksjon, og blir far til mange kalver over hele landet.

Klimasmart landbruk

Norsk landbruk har et mål om en reduksjon på 40% klimagassutslipp innen 2030. Dette målet skal blant annet nås gjennom beregningsmodeller som gir grunnlaget for klimakalkulator innen ulike produksjoner, blant annet ammeku. Beregningsmodellen HolosNor Beef er under utvikling, og ivaretas i dag gjennom en doktorgrad på Norges Miljø- og biovitenskaplige univeristet (NMBU) på Ås i Akershus.

Verdiskaping

Ammekuproduksjonen er en ekstensiv produksjon som utnytter norske ressurser i utmark og på beite. 70% av jordbruksarealet i Norge kan kun benyttes til grovfôrproduksjon. Verken korn eller grønnsaker kan dyrkes på disse arealene. Storfe er effektive beitedyr og utnytter de rike grasressursene Norge kan by på. Dette gir oss en unik mulighet til verdiskaping over hele landet.

Lokale ressurser

I ammekuproduksjonen benyttes små mengder kraftfôr, spesielt til det vi kaller de ekstensive rasene. Kraftfôret som benyttes kan også bestå av så godt som 100% norskproduserte råvarer der dette er tilgjengelig. Ved å utnytte lokale ressurser støtter vi opp om FNs mål om størst mulig selvforsyningsgrad.

Norskprodusert kontra import

Norge importerer i dag omkring 20% av vårt totale behov for storfekjøtt. Beregninger viser at importert storfekjøtt i gjennomsnitt har over dobbelt så stort utslipp av klimagasser per kg kjøtt enn norskprodusert storfekjøtt.