Dyrsku'n 9.-11. september 2022

Klikk her for å kjøpe billetter

Brannvernreglar for utstillar på Dyrsku'n

Brannvernreglar for utstillar

Alle utstillarar på Dyrsku’n pliktar å ta ansvar for branntryggleiken på eigen stand og området rundt. Oppdagar du brann? Ring alltid 110 fyrst!

Som arrangør har vi ansvar for branntryggleiken på plassen, vi har kompetente brannmannskap med brannbil og brannutstyr. Dyrsku’n er stor, det er mykje utstyr, mange standar og mykje folk som kan gjere det problematisk ved utrykking inne på plassen. Det er viktig at alle utstillarane fylgjer reglane. Særleg viktig er det å halde seg innan tildelt område slik at evt. utrykkingskøyretøy kjem fram.

BRANNMANNSKAP

Brannvernleiar og brannfolka vil gå brannvernrundar på plassen under rigging av stand og under Dyrsku’n. Alle utstillarar må rette seg etter dei eventuelle pålegg som blir gjeve av desse. Har de  spørsmål om bruk eller oppbevaring av brannfarleg utstyr/ materiell – spør brannfolka om faglege råd.

RØYK-/GASSVARSLARAR OG SLØKKJEUTSTYR

Alle utstillarar må ha godkjent brannslokkar-apparat på standen, på pulverapparat er kravet 6 kg ABC. Alternativet er 6 kg -liter skumapparat, effektivitetsklasse 21 A.

Dersom du overnattar i campingvogn på standplassen din, skal det vere montert røykvarsling i campingeininga. Dette er fyrst og fremst for eigen tryggleik, ein røykvarslar vil varsle deg tidleg nok til at du og naboane kan komme i sikkerheit.

BRUK AV OPEN ELD

Det er ikkje tillate med open eld på plassen utan godkjenning. Grilling kan berre skje ute og etter at utstillinga er stengt for kvelden. Det skal vere minst 1 meter avstand frå telt/campingvogn. Forlat aldri ein glødande grill. Eingongsgrill er ikkje lovleg på plassen.

PROPANLEKKASJE

Dersom du oppdagar propanlekkasje, skal hovudkrana straks stengast og reguleringsventilen koplast frå flaska. Stans all bruk av open eld. Lokaliser lekkasjen, er den frå flaska, bring straks flaska vekk frå campingvogner/telt. Varsle brannvesenet.

VED BRANNTILLØP

Alle tilløp til brann må meldast til vaktene. Det er normalt brannvakter på plassen. Vår  beredskapstelefon er bemanna og i dirkektekontakt med brannfolk. Opplys namnet ditt, kvar du er – standnamn/standnr. og kva som har hendt. Prøv å slokke og hugs å varsle dei som er truga av brann.

BRENNBART AVFALL/PAPP OG PAPIR

Det er viktig at det ikkje blir lagra brennbart avfall, spesielt papp og papir, inne på eller rundt standen. Søppelbilen vil samle inn papp, papir og plast kvar kveld. Alt svært brannfarleg materiale må fjernast umiddelbart.